Yeşil LojistikFosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının neden olduğu ısınma, dünyamızı uzun zamandır tehdit ediyor. Karbon salınımı yani atmosferdeki CO2’nin yüksek oranlara ulaşması, küresel ısınma felaketine neden olan en önemli unsurlardan biri.

Lojistik faaliyetler de maalesef bu kirliliğe olumsuz etkide bulunmaktadır. Türkiye’de CO2’de oluşumunun %20’lere varan kısmının taşımacılık işinden kaynaklandığı araştırmalarla ortaya konan bir gerçek. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için, günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler çevrecilikle ilgili çalışmalar konusunda neredeyse birbiriyle yarış halinde. Bu konuda mutlaka duyarlılık göstermesi gereken sektörlerin başında yer alan lojistik sektörü de, çevreyi koruma bilinciyle hareket ederek, çevreciliğin bir parçası olan “Yeşil Lojistik” kapsamında yeni politikalar ve uygulamalar geliştiriyor.

Gökdenizler, tüm taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürmekte ve Yeşil Lojistik prensiplerini maksimum düzeyde uygulamaktadır.